Opname Python

Sessie 1

Bootcamp Python II Sessie 1.mp4

Sessie 2

Bootcamp Python II Sessie 2.mp4

Sessie 3

Bootcamp Python II Sessie 3.mp4