De sessie starten

Om elk van de 5 sessies te starten, klik je op:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmYzODljN2EtMjA2OC00ZTIwLTk3ZjctY2Q1MTdmMjBjNmI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e974d1c-bc17-4214-a23a-871f9b03f3d3%22%2c%22Oid%22%3a%2293f2dec9-a4b9-4da9-be42-5ccf763241ce%22%7d

Je komt dan in de wachtkamer terecht en op basis van jouw bevestigde inschrijving wordt je dan toegelaten in de main room.